آموزش های یک دقیقه ای افترافکت

مدرس سهیل شریفی

۱- Alpha Luma Matte
۲-Render Alpha
۳-Shadow Map
۴-Motion Circle
۵-Lower Third
۶-Collect File
۷-Text Matte
۸-Magic Wand