دموی هر پک را با نهایت دقت ببینید و بعد انتخاب کنید رد کردن